آیا امکان تغییر و انتقال خط ADSL از یک مرکز به مرکز مخابرات دیگر می باشد؟

بله، این امکان هم قبل از نصب و هم بعد از نصب ADSL وجود دارد. البته باید محدودیت پورت مربوط به مرکز مخابرات جدید هم چک شود که در صورت عدم محدودیت در مرکز جدید این امکان وجود خواهد داشت .