تنظیمات مودم

تنظیمات انواع مودم ها

فیلمهای آموزشی تنظیمات مودمها

آموزش تنظیم بخش های مهم و کاربردی برخی از مودم ها در این قسمت به صورت فایل تصویری در دسترس میباشد که بتوانید به راحتی تنظیمات را انجام دهید.

فیلمهای آموزشی تنظیمات مودمها

با تنظیم مودم به صورت NAT ، مودم به حالت خودکار به اینترنت متصل می گردد و دیگر نیازی به ساختن Connection مانند حالت Bridge نمی باشد.از مزایای این تنظیم استفاده همزمان چندین کامپیوتر بدون نیاز به سرور می باشد.

فیلمهای آموزشی تنظیمات مودمها

یک سرویس روی مودم می باشد که از طریق راه اندازی این سرویس میتوان یک ارتباط از راه دور به یک کامپیوتر و یا دوربینهای امنیتی برقرار کرد.

فیلمهای آموزشی تنظیمات مودمها

زمانیکه کاربری بیشتر از یک Static IP برای اتصال به اینترنت داشته باشد از این تنظیم استفاده می گردد.

فیلمهای آموزشی تنظیمات مودمها

با تنظیم مودم به صورت Bridge باید از طریق یک کامپیوتر و با ساختن PPPOE Connection روی آن به اینترنت متصل گردید.