فروش اینترنت پرسرعت +ADSL2 جشنواره

آماده خرید اینترنت پرسرعت ما هستید؟

پس شروع کنیم

سرویس های جشنواره برای مشترکین جدید

شروع جشنواره اول تیرماه ۱۳۹۶

نام پکیجمدت پکیج (ماه)ترافیک کل بین الملل (گیگابایت)ترافیک کل ایران (گیگابایت)توضیحاتقیمت سرویس (ریال)
PN Pro E-600-66600--3900000
PN Pro F-100-66100--770000
PI Pro F-30-10-663010ترافیک 10 گیگ داخلی390000
PN Pro F-90-3390--580000
PI Pro F-100G-1100-661001100ترافیک 1100 گیگ داخلی1940000
PI Pro F-12-88-661288ترافیک 88 گیگ داخلی199000


سرویس انرژی Enargy جشنواره برای مشترکین جدید

شروع جشنواره اول تیرماه ۱۳۹۶

نام پکیجمدت پکیج (ماه/روز)ترافیک کل بین الملل (گیگابایت)ترافیک کل ایران (گیگابایت)توضیحاتقیمت سرویس (ریال)
BUS- Tlgrm -1M-UG-P011نامحدود-انرژی تلگرام- یک ماهه- نامحدود190000
BLS-ENERGY-7D-20G-P017 روز20-انرژی یک هفته- 20 گیگابایت160000
BUS-ENERGY-1D-UG-P011 روزنامحدود-انرژی یک روزه- نامحدود70000
BJS-GAME-1M-20G-P01120-انرژی بازی آنلاین- یک ماهه
بازی آنلاین نامحدود
20 گیگابایت ترافیک آپدیت بازی
290000
BLS-WEEKEND-2D-5G-P012 روز5-انرژی آخر هفته- دو روزه
5 گیگابایت
50000
BDS-FT-1M-UG-P011نامحدود-انرژی یک ماهه- 8 تا 10 صبح نامحدود20000
BLS-Tlgrm-1M-10G-P01110-انرژی تلگرام- یک ماهه
10 گیگابایت
88000
BLS-SOCIAL-1M-30G-P01130-انرژی شبکه های اجتماعی
یک ماهه- 30 گیگابایت
220000
BLS-INSTA-1M-10G-P01110-انرژی اینستاگرام- یک ماهه
10 گیگابایت
88000
BLS-IRAN-1M-100L-P011-100انرژی ایران- یک ماهه- 100 گیگابایت100000
BUS-INSTA-1M-UG-P011نامحدود-انرژی اینستاگرام- یک ماهه- نامحدود190000


سرویس انرژی Enargy جشنواره برای مشترکین تمدید

شروع جشنواره اول تیرماه ۱۳۹۶

نام پکیجمدت پکیج (ماه/روز)ترافیک کل بین الملل (گیگابایت)ترافیک کل ایران (گیگابایت)توضیحاتقیمت سرویس (ریال)
BLS-ENERGY-7D-20G-N017 روز20-انرژی یک هفته 20 گیگابایت280000
BUS-ENERGY-1D-UG-N011 روزنامحدود-انرژی یک روزه نامحدود100000
BJS-GAME-1M-20G-N01120-بازی آنلاین یکماهه
بازی آنلاین نامحدود
20 گیگابایت ترافیک آپدیت بازی
390000
BLS-WEEKEND-2D-5G-N012 روز5-ترافیک آخر هفته دو روزه 5 گیگابایت85000
BDS-FT-1M-UG-N011نامحدود-ترافیک یکماهه 8 تا 10 صبح نامحدود20000
BKS-Tlgrm-1M-10G-N01110-انرژی تلگرام 12 صبح تا 6 عصر نامحدود
6 عصر تا 12 شب 10 گیگابایت
290000
BLS-Tlgrm-1M-10G-N01110-انرژی تلگرام یکماهه 10 گیگابایت150000
BLS-SOCIAL-1M-30G-N01130-انرژی شبکه های اجتماعی
یکماهه 30 گیگابایت
390000
BKS-INSTA-1M-10G-N01110-انرژی اینستاگرام 12 صبح تا 6 عصر نامحدود
6 عصر تا 12 شب 10 گیگابایت
290000
BLS-INSTA-1M-10G-N01110-انرژی اینستاگرام یکماهه 10 گیگابایت150000
BLS-IRAN-1M-100L-N011-100ترافیک ایران یکماهه 100 گیگابایت200000