فروش اینترنت پرسرعت +ADSL2 حجمی با شبانه

آماده خرید اینترنت پرسرعت ما هستید؟

پس شروع کنیم

سرویسهای محدود با شبانه اینترنت پارس آنلاین

سرویس زیر ۳ ماه به مشترکین جدید واگذار نخواهد شد .
سرویس شبانه از ساعت ۲ تا ۷ یک سوم محاسبه خواهد شد.
حداکثر سرعت تبادل اطلاعات در کلیه سرویسهای بستگی به شرایط فیزیکی خط تلفن مشترک دارد.


مدتنوع سرویسکد سرویسسرعت سرویسترافیکهزینه سرویس
یکماهه128 کیلوبیتPN A-5-1128~20485G165000
یکماهه256 کیلوبیتPN B-5-1256~30725G175000
یکماهه512 کیلوبیتPN D-5-1512~40965G190000
یکماهه1 مگابیتPN E-6-11024~61446G232000
یکماهه1 مگابیتPN E-20-11024~614420G508000
یکماهه2 مگابیتPN F-6-12048~81926G252000
یکماهه2 مگابیتPN F-20-12048~819220G528000
سه ماهه128 کیلوبیتPN A-5-3128~204815G447000
سه ماهه256 کیلوبیتPN B-5-3256~307215G477000
سه ماهه512 کیلوبیتPN D-5-3512~409615G522000
سه ماهه1 مگابیتPN E-2-31024~61446G360000
سه ماهه1 مگابیتPN E-6-31024~614418G640000
سه ماهه1 مگابیتPN E-20-31024~614460G1324000
سه ماهه2 مگابیتPN F-2-32048~81926G420000
سه ماهه2 مگابیتPN F-6-32048~819218G700000
سه ماهه2 مگابیتPN F-20-32048~819260G1384000
شش ماهه128 کیلوبیتPN A-2-6128~204812G450000
شش ماهه128 کیلوبیتPN A-5-6128~204830G838000
شش ماهه256 کیلوبیتPN B-2-6256~307212G510000
شش ماهه256 کیلوبیتPN B-5-6256~307230G898000
شش ماهه512 کیلوبیتPN D-2-6512~409612G600000
شش ماهه512 کیلوبیتPN D-5-6512~409630G988000
شش ماهه1 مگابیتPN E-2-61024~614412G720000
شش ماهه1 مگابیتPN E-6-61024~614436G1216000
شش ماهه1 مگابیتPN E-20-61024~6144120G2494000
شش ماهه2 مگابیتPN F-2-62048~819212G840000
شش ماهه2 مگابیتPN F-6-62048~819236G1336000
شش ماهه2 مگابیتPN F-20-62048~8192120G2614000
یکساله128 کیلوبیتPN A-2-12128~204824G900000
یکساله128 کیلوبیتPN A-5-12128~204860G1594000
یکساله256 کیلوبیتPN B-2-12256~307224G1020000
یکساله256 کیلوبیتPN B-5-12256~307260G1714000
یکساله512 کیلوبیتPN D-2-12512~409624G1200000
یکساله512 کیلوبیتPN D-5-12512~409660G1894000
یکساله1 مگابیتPN E-2-121024~614424G1440000
یکساله1 مگابیتPN E-6-121024~614472G2314000
یکساله1 مگابیتPN E-20-121024~6144240G4834000
یکساله2 مگابیتPN F-2-122048~819224G1680000
یکساله2 مگابیتPN F-6-122048~819272G2554000
یکساله2 مگابیتPN F-20-122048~8192240G5074000
مدتنوع سرویسکد سرویسسرعت سرویسترافیکهزینه سرویس
توجه : کلیه قیمتها به ریال میباشند