آیا می‎توان در گزارش مصرف سرویس اینترنت پرسرعت ADSL لینک سایتهای بازدید شده و یا دانلود شده را مشاهده نمود؟

خیر. بررسی سایتهای دیده شده در گزارش مصرف اینترنت ADSL مقدور نمی باشد.