تخصیص 1 تا 4 آی پی استاتیک

در صورتی که نیاز به دریافت 1 تا 4 ای پی استاتیک معتبر را داشته باشید می باید در خواست خود را به بخش فروش شهر خود ارائه نمایید تا کارشناسان ما امکان تخصیص تعداد درخواستی آی پی را تایید نموده و سپس بخش فروش نسبت به ارتقا سرویس اقدام نماید.