تخصیص 5 تا 8 آی پی استاتیک

در صورتی که نیاز به دریافت 5 تا 8 ای پی استاتیک معتبر را داشته باشید می باید در خواست خود را به بخش فروش شهر خود ارائه نمایید تا کارشناسان ما امکان تخصیص تعداد درخواستی آی پی را بررسی و تایید نمایند. لازم به تذکر است که مطابق با مقررات بین المللی برای تخصیص بیشتر از 4 آی پی استاتیک میباید فرم رایپ را تکمیل نموده و به همراه تپولوژی شبکه داخلی به آدرسهای زیر ایمیل نمایید تا کارشناسان ما امکان تخصیص تعداد درخواستی آی پی را تایید نموده و سپس بخش فروش نسبت به دریافت هزینه و ارتقا سرویس اقدام نماید. لازم به تذکر است بدون تکمیل فرم رایپ و ارائه تپولوژی شبکه امکان تخصیص آی پی به هیچ عنوان مقدور نمی باشد.