حدنصاب هدیه سرویس های نامحدود اینترنت پرسرعت ADSL چه میزان می باشد؟

گیگابایت 128Kbps = 8
گیگابایت 256Kbps = 16
گیگابایت 512Kbps = 35
گیگابایت 1024Kbps = 120
گیگابایت 2048Kbps = 240