منظور از ترافیک دریافتی و ترافیک ارسالی در سرویس اینترنت پرسرعت ADSL چیست؟

منظور از ترافیک دریافتی میزان حجم دانلود و ترافیک ارسالی میزان حجم آپلود در سرویس اینترنت پرسرعت ADSL می‎باشد.