منظور از ترافیک مجاز و ترافیک باقیمانده سرویس اینترنت پرسرعت ADSL چیست؟

ترافیک مجاز میزان ترافیک در ابتدای قرارداد و ترافیک باقیمانده میزان ترافیک باقیمانده از قرارداد سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شما گفته می شود.