من چند روز به اتمام مهلت قرارداد سرویس اینترنت پرسرعت ADSL باقی مانده و به علت تمام شدن ترافیک، ترافیک اضافه خریداری کرده ام . اگر ترافیک من تا پایان قرارداد باقی بماند.آیا این ترافیک سوخت می شود؟

در پایان قرارداد دوره ای سرویس اینترنت پرسرعت ADSL کاربر اگر از ترافیک این قرارداد مقداری باقی بماند به دوره بعد انتقال نمی یابد ولی اگر کاربر ترافیک اضافی خریداری کند و یا ترافیکی از سمت پارس آنلاین به عنوان هدیه به کاربر اضافه شود مقدار ترافیک باقیمانده به دوره بعد انتقال می‎یابد.