چرا بعد از تمدید سرویس اینترنت پرسرعت، حجم باقیمانده از دوره قبل به سرویس اضافه نشده است؟

ترافیک در هر دوره قراردادی مربوط به همان شرایط است و به دوره‌های بعدی قرارداد ارجاع داده نمی‌شود، اما ترافیک خریداری‌شده و یا هدیه از سمت شرکت پارس آنلاین زمان انقضا ندارد و قابل‌انتقال به دوره‌های بعدی می باشد.