128 کیلوبیت سه ماهه نامحدود

870,000 

توضیحات تکمیلی

کد

PN A-U-3

مدت زمان

سه ماهه

نوع سرویس

۱۲۸ کیلوبیت

حجم ترافیک

نامحدود

سرعت سرویس

۱۲۸ کیلوبیت