توضیحات تکمیلی

کد

PN F-U-12

مدت زمان

یک ساله

نوع سرویس

۲ مگابیت

حجم ترافیک

نامحدود

سرعت سرویس

۲ مگابیت