توضیحات تکمیلی

کد

PN F-2-12

مدت زمان

یک ساله

نوع سرویس

۲ مگابیت

حجم ترافیک

24 گیگابایت

سرعت سرویس

۲۰۴۸~۸۱۹۲