توضیحات تکمیلی

کد

PN B-5-1

مدت زمان

یک ماهه

نوع سرویس

۲۵۶ کیلوبیت

حجم ترافیک

5 گیگابایت

سرعت سرویس

۲۵۶~۳۰۷۲