توضیحات تکمیلی

کد

PN F-2-6

مدت زمان

شش ماهه

نوع سرویس

۲ مگابیت

حجم ترافیک

12 گیگابایت

سرعت سرویس

۲۰۴۸~۸۱۹۲