توضیحات تکمیلی

کد

PN F-6-6

مدت زمان

شش ماهه

نوع سرویس

۲ مگابیت

حجم ترافیک

36 گیگابایت

سرعت سرویس

۲۰۴۸~۸۱۹۲