توضیحات تکمیلی

کد

PN E-6-3

مدت زمان

سه ماهه

نوع سرویس

۱ مگابیت

حجم ترافیک

18 گیگابایت

سرعت سرویس

۱۰۲۴~۶۱۴۴