توضیحات تکمیلی

کد

PN F-6-1

مدت زمان

یک ماهه

نوع سرویس

۲ مگابیت

حجم ترافیک

6 گیگابایت

سرعت سرویس

۲۰۴۸~۸۱۹۲