توضیحات تکمیلی

کد

PN E-6-1

مدت زمان

یک ماهه

نوع سرویس

۱ مگابیت

حجم ترافیک

6 گیگابایت

سرعت سرویس

۱۰۲۴~۶۱۴۴