توضیحات تکمیلی

کد

PN F-20-3

مدت زمان

سه ماهه

نوع سرویس

۲ مگابیت

حجم ترافیک

60 گیگابایت

سرعت سرویس

۲۰۴۸~۸۱۹۲