توضیحات تکمیلی

کد

PN F-6-3

مدت زمان

سه ماهه

نوع سرویس

۲ مگابیت

حجم ترافیک

18 گیگابایت

سرعت سرویس

۲۰۴۸~۸۱۹۲