توضیحات تکمیلی

کد

PN E-20-1

مدت زمان

یک ماهه

نوع سرویس

۱ مگابیت

حجم ترافیک

20 گیگابایت

سرعت سرویس

۱۰۲۴~۶۱۴۴