توضیحات تکمیلی

کد

PN F-2-3

مدت زمان

سه ماهه

نوع سرویس

۲ مگابیت

حجم ترافیک

6 گیگابایت

سرعت سرویس

۲۰۴۸~۸۱۹۲