توضیحات تکمیلی

کد

PN F-20-1

مدت زمان

یک ماهه

نوع سرویس

۲ مگابیت

حجم ترافیک

20 گیگابایت

سرعت سرویس

۲۰۴۸~۸۱۹۲