توضیحات تکمیلی

کد

PN E-6-6

مدت زمان

شش ماهه

نوع سرویس

۱ مگابیت

حجم ترافیک

36 گیگابایت

سرعت سرویس

۱۰۲۴~۶۱۴۴