توضیحات تکمیلی

کد

PN F-20-6

مدت زمان

شش ماهه

نوع سرویس

۲ مگابیت

حجم ترافیک

120 گیگابایت

سرعت سرویس

۲۰۴۸~۸۱۹۲