انرژی تلگرام ، یک ماهه ، نامحدود

210,000 

توضیحات تکمیلی

کد

BUS-Tlgrm-1M-UG-P01

مدت زمان

یک ماهه

نوع سرویس

۱ مگابیت

حجم ترافیک

نامحدود

سرعت سرویس

حداکثر