256 کیلوبیت یک ماهه نامحدود

450,000 

توضیحات تکمیلی

کد

PN B-U-1

مدت زمان

یک ماهه

نوع سرویس

۲۵۶ کیلوبیت

حجم ترافیک

نامحدود

سرعت سرویس

۲۵۶ کیلوبیت