توضیحات تکمیلی

کد

BLS-IRAN-1M-100L-P01

مدت زمان

یک ماهه

نوع سرویس

۱ مگابیت

سرعت سرویس

حداکثر