توضیحات تکمیلی

کد

PN F-U-1

مدت زمان

یک ماهه

نوع سرویس

۲ مگابیت

حجم ترافیک

نامحدود

سرعت سرویس

۲ مگابیت