توضیحات تکمیلی

کد

PN D-U-3

مدت زمان

سه ماهه

نوع سرویس

۵۱۲ کیلوبیت

حجم ترافیک

نامحدود

سرعت سرویس

۵۱۲ کیلوبیت