512 کیلوبیت سه ماهه نامحدود

2,700,000 

توضیحات تکمیلی

کد

PN D-U-3

مدت زمان

سه ماهه

نوع سرویس

۵۱۲ کیلوبیت

حجم ترافیک

نامحدود

سرعت سرویس

۵۱۲ کیلوبیت