256 کیلوبیت سه ماهه نامحدود

1,350,000 

توضیحات تکمیلی

کد

PN B-U-3

مدت زمان

سه ماهه

نوع سرویس

۲۵۶ کیلوبیت

حجم ترافیک

نامحدود

سرعت سرویس

۲۵۶ کیلوبیت