توضیحات تکمیلی

کد

PN E-U-12

مدت زمان

یک ساله

نوع سرویس

۱ مگابیت

حجم ترافیک

نامحدود

سرعت سرویس

۱ مگابیت