128 کیلوبیت یک ماهه نامحدود

290,000 

توضیحات تکمیلی

کد

PN A-U-1

مدت زمان

یک ماهه

نوع سرویس

۱۲۸ کیلوبیت

حجم ترافیک

نامحدود

سرعت سرویس

۱۲۸ کیلوبیت