توضیحات تکمیلی

کد

BUS-ENERGY-1D-UG-P01

مدت زمان

یک روزه

نوع سرویس

۱ مگابیت

حجم ترافیک

نامحدود

سرعت سرویس

حداکثر