توضیحات تکمیلی

کد

PN F-U-6

مدت زمان

شش ماهه

نوع سرویس

۲ مگابیت

حجم ترافیک

نامحدود

سرعت سرویس

۲ مگابیت