آیا امکان استفاده از مودم هایی به غیر از مودم های ADSL تحت پوشش شرکت پارس آنلاین وجود دارد ؟

بله این امکان وجود دارد. مودم های ADSL تحت پوشش شرکت پارس آنلاین شامل نصب و پشتیبانی می باشند، ولی در صورتی که از مودم های ADSL متفرقه استفاده نمایید، فقط شامل نصب توسط شرکت پارس آنلاین بوده و پشتیبانی این مودم های ADSL از سوی بخش پشتیبانی شرکت پارس آنلاین انجام نخواهد پذیرفت.