آیا در زمان راه اندازی اینترنت ADSL در مخابرات، خط تلفن مشترک با قطعی مواجه خواهد شد ؟

خیر در صورت قطع شدن تلفن باید با مخابرات مرکز و خرابی تلفن این موضوع را پیگیری نمایید.