آیا روی خطوط divert امکان برقراری خط ADSL وجود دارد؟

خیر، روی خط divert امکان برقراری ADSL وجود ندارد و این امکان برای خطوط نرمال مقدور می باشد.