آیا شرکت پارس آنلاین سرویس ADSL به صورت Dedicate نیز ارائه می دهد؟

سرویسهای ADSL در شرکت پارس آنلاین به صورت dedicate نیز ارائه می شود که جهت درخواست می توانید با بخش enterprise شرکت پارس آنلاین ( 82200 ) تماس حاصل نمایید.