آیا مشترک اینترنت ADSL پارس آنلاین می تواند در زمان خرید سرویس جدید ADSL ، ترافیک اضافی نیز خریداری نماید؟

خیر ابتدا می بایستی وجه سرویس ADSL جدید خریداری شده پرداخت شود و پس از ثبت وجه، امکان ثبت ترافیک اضافه وجود خواهد داشت. و همچنین مشترکین ADSL پارس آنلاین در زمان استفاده نیز می توانند به صورت آنلاین حجم اضافی خریداری نمایند.