در صورتی که فردی اشتراک اینترنت پرسرعت ADSL را از جای دیگر به عنوان مثال از مخابرات دریافت نموده آیا می تواند تنها درخواست خرید مودم ADSL و نصب و راه اندازی آن از شرکت پارس آنلاین را داشته باشد؟

خیر، امکان خرید مودم در صورتی که متقاضی اشتراکی از شرکت پارس آنلاین نداشته باشد امکان پذیر نمی باشد و فقط در صورتی که ایشان از مشترکین ADSL پارس آنلاین می باشند، می توانند مودم ADSL خریداری نمایند.