منظور از “هدایای سرویس های نامحدود” در سرویسهای ADSL نامحدود U+ چیست و نحوه ارائه این جایزه به چه صورت می باشد؟

تجربه استفاده بخشی از ترافیک نامحدود ماهیانه ADSL با سرعتی چندین برابر سرعت سرویس ADSL خریداری شده می باشد. که در جدول هدیه سرویس های نامحدود این میزان و سرعت جایزه مشخص شده است. نحوه ارائه این جایزه، بدین شکل می باشد که مشترکین ADSL از ابتدای هر ماه قرارداد طی 2 مرحله به میزان مشخصی می توانند با سرعتی چندین برابر سرویس ADSL خریداری شده و سرعت اسمی خود با ترافیک نامحدود استفاده نمایند که این هدیه پس از پایان هر 31 روز از شروع قرارداد دوباره فعال می گردد.