چرا داخل مودم های ADSL شرکت پارس آنلاین برگه ضمانتنامه وجود ندارد؟

البته در بعضی مواقع امکان دارد که داخل جعبه مودم ADSL کارت گارانتی وجود نداشته باشد .که در موارد این چنینی فاکتور فروش شما به عنوان برگه ضمانت تلقی می گردد و به عبارتی برگه گارنتی مودم ADSL همان فاکتور فروش شما می باشد که از زمان خرید مودم ADSL که به مدت یکسال محاسبه می گردد.