چرا هزینه نصب و راه اندازی ADSL ( مبلغ 9500 تومان ) و هزینه مخابراتی ( مبلغ 5000 تومان ) از مشترک دریافت می گردد ( باتوجه به اینکه نصب ADSL توسط مشترک انجام خواهد گرفت )؟

مبلغ دریافتی بابت کلیه هزینه های مربوط به امور اداری راه اندازی خط ADSL ، امور مخابراتی و نصب سرویس ADSL شما می باشد.