اینترنتADSL در پارس آنلاین به چه صورتی Share می شود؟

در راستای پاسخگویی به این سوال در ابتدا باید توضیح دهیم که هدف شرکت پارس آنلاین برابری سرعت دریافتی واقعی مشتریان با سرعت فروخته شده به آنها باشد اما ضریب اشتراک ربطی به معیارسنجش سرعت ندارد. ضریب اشتراک معیاری است برای شرکت های اینترنتی که مشخص کنند در هر مرکز مخابراتی چقدر پهنای باند نیاز دارند و همچنین پهنای باند در هر مرکز مخابراتی تقسیم بر پهنای باند فروخته شده به کاربر می باشد.ضريب اشتراک پارس آنلاين 1 به 1 است در حالی که باقی شرکتها به صورت 1 به 8 یه مشترکين سرويس ارائه می دهند.