256


توضیحات نمونه کار

توضیحات مرحله اول:

12 برابر سرعت اولیه خریداری شده تا 10 گیگ حجم ترافیک اول


توضیحات مرحله دوم:

4 برابر سرعت اولیه خریداری شده تا 6 گیگ حجم ترافیک دوم


توضیحات سرعت اسمی:

بعد از 16 گیگ حجم ترافیک مصرفی، سرعت خریداری شده تا پایان ماه

جزئیات نمونه کار