512


توضیحات نمونه کار

توضیحات مرحله اول:

8 برابر سرعت اولیه خریداری شده تا 20 گیگ حجم ترافیک اول


توضیحات مرحله دوم:

4 برابر سرعت اولیه خریداری شده تا 15 گیگ حجم ترافیک دوم


توضیحات سرعت اسمی:

بعد از 35 گیگ حجم ترافیک مصرفی، سرعت خریداری شده تا پایان ماه

جزئیات نمونه کار